Etiket: Osmanlı Padişahları

Osmanlı padişahları hukuka bağlı mıydı?

Bir mektubun özeti şöyle: “Tarih öğretmenimiz Osmanlı padişahlarının dediği dedik olduğunu söyledi: Gerçekten de hukukun üstünde miydiler?” Şimdi de rastlandığı gibi, zaman zaman hukuk dışına çıkan padişahlar da olmuştur, ancak bu çok nadirdir. Genel olarak Osmanlı padişahları hukuka bağlı kaldılar. Padişahların hukuka bağlılıklarını gösteren örneklerden, Kanuni Sultan Süleyman devrine ait iki örnek üstünde duracağım… Kâğıthane’deki mesire yerlerine su […]

OSMANLI PADİŞAHLARININ BİLİNMEYEN ÖZELLİKLERİ

Osmanlı’da gerek hânedan mensupları, gerekse diğer devlet adamları, husûsî bir eğitimle, yüklendikleri mes’ûliyeti deruhte edecek bir liyâkatte yetiştirilirlerdi. Bu zâhirî cihete ilâveten şunu da söylemek lâzımdır ki, Cenâb-ı Allah, kendi takdîrini onlara yâr ve yardımcı kıldığından, -bilhassa yükseliş devrinde- arka arkaya hem hânedan mensupları, hem de diğer devlet adamlarına müstesnâ kâbiliyet ve fıtratta evlâtlar ihsân […]

Osmanlı Padişahlarının Mürşidleri ve Tarikatı

   Osmanlı’nın tarikatı da vardı, dervişleri de vardı, tekkeleri de vardı. Bölünme yoktu, ayrılık da yoktu, dünyaya da hükmediyordu. neden? Çünkü her yapı ehli Sünnet dairesinde olmak zorundaydı. Demek ki, hak tarikatlar bölmüyor Ehli Sünnetten çıkanlar ümmeti bölüyor…    İngizlilerin etkisiyle tarikat/tasavvufa dil uzatanlar bu tabloya iyi baksın. Her padişahın arkasında bir Allah dostu var […]