Etiket: Hadis

Resulüllah yanlış anlaşılan ayetleri nasıl düzeltiyordu

Rasûlullâh (sallalâhu aleyhi ve sellem)’in tüm gâyesi; Allah kelâmını Müslümânlara eksiksiz bir şekilde beyân etmek, onlara kapalı kalan yerleri îzâh etmek, hatalı anladıkları bâzı âyetleri düzeltmek ve onlara doğru manayı takdim etmek idi. Bu hususta Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ “(Habîbim) biz sana da Kur´ânı indirdik. Tâki […]

Kur’an ve Sünnet ifadesi nereden geliyor?

   Kur’an ve Sünnet tabiri geleneksel olarak kullanılan, alışagelmiş, sıradan bir terkip değildir. Şimdi bu iki kelimenin neden yan yana zikredildiği ve ayrılamayacağı hususuna değinelim.    Öncelikle bu iki kelimenin karşısında, karşılığında ne var bunu görmemiz gerekiyor.    Kur’an: Allah’ın söz, emir ve yasaklarını içinde barındıran, hiçbir beşeri ilavenin bulunmadığı yüce kitap. Kur’an denildiği zaman […]

Hadis İlmi ve Hadis Usulü (Muhtasar)

HADİS    Hadis, genel manada Peygamber Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve Sellem) sözlü, fiili ve takriri fiillerini ihtiva eder.    Hadis kelimesi çoğulu ehadis olup tahdis mastarından ‘’haber’’ manasına gelir. Hadis kelimesi İslamiyetle birlikte  ayrı bir anlam kazanıp Hz. Peygamber’in sözleri, fiilleri ve takrirleri kastedilmiştir. Hadis kelimesini Efendimizinde kendi sözleri için de kullanması ayrı bir güzelliktir. […]

Hadis ve Sünnet inkarcılarına ayetlerden deliller cevaplar

   Bazı mürtedler ve “hoca” kisvesi altında “Kur’ani hayat” örtüsüne gizlenip dinden dem vuran şaklabanlar Sünnet ve Hadis düşmanlığı yapıyorlar. Hatta bazısı “sünnet putu, hadis şirki” gibi küfür ifadeleriyle salyalarını akıta kıta saldırıyor. Ama bunu “din” adına ve “Kur’ani bir hayat” “bize Kur’an” yeter diyerek yapıyor.    Peki, Kur’an yani Rabbimiz ne diyor? Rabbimiz bize izlememiz gereken […]

İfrat-Tefrit Tutumlar Arasında Hadis

Özel­lik­le “Ü­çay­la­r” gi­bi bel­li za­man di­lim­le­rin­de bir kı­sım ha­dis­le­rin do­la­şı­ma gir­me­si va­ka-yı adi­ye ha­li­ne gel­di ma­ale­sef. Bu ay­la­rın fa­zi­let­le­ri, bu ay­lar­da­ki bel­li ge­ce­ler­de na­maz kıl­ma­nın se­va­bı, kı­lı­na­cak na­ma­zın hu­su­si­yet­le­ri­… ile il­gi­li bir­çok ri­va­yet “Re­su­lul­lah (s.a.v) bu­yur­du ki­…” de­ni­le­rek nak­le­di­li­yor. Öte yan­dan “Ha­di­s” den­di­ğin­de ade­ta kim­ya­sı bo­zu­la­rak kır­mı­zı gör­müş gi­bi dav­ra­nan bir kı­sım çev­re­ler de bu […]

KAYNAKLARI İLE KONULU HADİS-İ ŞERİFLER

-İSLAMİ HAYAT ÖLÇÜLERİ İhlas Ve Niyet Hakkında Hadis-i Şerifler Tövbe Hakkında Hadis-i Şerifler Sabır Hakkında Hadisler Doğru Sözlülük (Sıdk) Hadisleri ALLAH’IN KULLARI DENETLEMESİ (MURÂKEBE) Takva Hadisleri Yakin ve Tevekkül hadisleri Doğruluk istikamet hadisleri Hayırlı işlere koşmak hakkında hadisler Mücahede hakkında Hadisler Ömrün sonunda hayrı artırmaya teşvik Hadisleri Hayır yolları sayısızdır Allah’ın emirlerine uymada ölçülü olmak […]