Kategori: REDDİYELER

Mustafa İslamoğlu'nun toplantısı böyle olur

  “Kur’an İslamı” diye diye Kur’an’dan uzaklaşan M. İ.oğlu ve gurubu toplantlarında kadın erkek karışık oturmaları dikkat çekiyor. Artvin’de düzenlenen bir toplantı. Koltukların boş olması dikkatlerden kaçmıyor. MEHMET OKUYAN NASIL ALDATIYORDU?    İslamoğlu’nun yoldaşı Mehmet Okuyan sizlere daha önce aktardığımız bir videoda kadın erkek karışık oturmakla ilgili delil getirmek için bir ayeti kendi aklınca yorumluyordu. […]

Haydar Baş: Atatürk seyiddir

     Mustafa Kemal’in icraatları bir bir ortaya dökülüp millet uyanmaya başlayınca birileri rahatsız olup M. Kemal’i yüceltme çabası içine girdi.    Haydar Baş Regaip Kandilinde Trabzon’da gittiği iftarda yine zırvalamış. “ATATÜRK SEYİT BİR AİLEDEN GELİYOR”    Esad’a “Hazreti Hüseyin gibi” diyen Haydar Baş, Mustafa Kemal Atatürk’ün Peygamber’e soyundan geldiğini iddia ederek şunları dedi;    “Ben son […]

Ali Şeriati'nin Peygamberimize hakareti

   Kitabının ön sözünde niyetinin “Bir Müslüman olarak değil tarafsız bir insan olarak Muhammed’in görüntüsünü sergielemek” olduğunu söyleyen İranlı düşünür Ali Şeriati’nin kitabında şu ifadeler yer almaktadır: “Muhammed’in Ali hakkındaki sükutu onu tarihte savunmasız bırakacaktır.” “Acaba Muhammed, … Ali’yi kollamayacak mıdır? …sükutuyla …o acımasız tarihin eliyle paymal etmeyecek midir? “…nitekim öyle de oldu. Onu tarihte en […]

Diyanetin Nevruz anlayışı

   Diyanet yine yapmış yapacağını… İşte Diyanet Takvimindeki nevruz ile alakalı o ifadeler: Peki öyle mi? Nevruz Diyanetin bahsettiği kadar masum mu? NEVRUZ GERÇEĞİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Yasin Yayınevinde İbn-i Teymiyye Skandalı

   Yasin Yayınevinden bizlere ulaşan yetkililer durumun toplu import sebebiyle gerçekleşen bir karışıklıktan meydana geldiğini ve müdahale edilerek düzeltildiğini, kitapların siteden kaldırıldığını beyan ettiler.    Bu sebeple kendilerine teşekkürlerimizi sunarız… www.ihvanlar.net

Selefilik neyin devamı?

Yatağından ayrılan nehir suyu gibi, vahyin aydınlık yolundan uzaklaşan insan zihni de saf halini kaybeder. İdeolojiler mahşerine dönüşen zihnin, hakikati yanlışlardan ayıklayabilmesi, vahyi bozulmamış bir akılla okuması ile mümkündür. Peygamberler farklı renk, dil ve iklimlerin egemen olduğu zihinleri yanlışlardan ayıklayıp “hakikat” etrafında yek vucût olmaya çağırdılar. Her peygamber ümmetini Allah’a ve ahiret gününe iman etmeye […]

Kitap ve Hikmet Dergisi Süleymaniye Vakfına ait

   Süleymaniye Vakfı’nın, Ehli Sünnete muhalif olan ve ilimden uzak bir şekilde mantık çerçeveli yorumlarla Kur’an ile de çelişen zihniyete sahip Abdülaziz Bayındır ve ekibine ait olduğunu daha önce sizlere aktarmıştık. Fetva.net de bu zihniyete ait ifsad sitelerinden. Bu zihniyet “Kitap ve Hikmet” adında bir de dergi çıkartıyorlar. Peygamberimizin sünnetini ve hadislerini inkar eden bu […]

Kaderi inkarın tehlikesi

Zamanımızda bazıları kadere imanın şart olmadığını söylüyorlar. Bunlar kendileriyle beraber bu söze inananları da mânevî felâkete sürüklüyorlar.  Kader, Allah’ın yarattıkları hakkında tayin ettiği hükümdür.  Hayır-şer ne varsa hepsinin, Allah’ın takdiri ve bilgisi altında meydana gelmesidir.  Kadere iman İslam inancının 6 esasından biridir, O olmayınca diğer beşine de inanılmamış olur.  Kader akılla kavranılamayacak zor bir mesele […]

Kur’an’ın tarihselliği iddiasına Ebubekir Sifil Hoca’dan cevap

Ku­r’­an’­ın ta­rih­sel­li­ği­ni sa­vu­nan­la­rın, id­di­ala­rı­nı, “Ku­r’­an’­da şu ko­nu şöy­le yer al­mış; öy­ley­se Ku­r’­an ta­rih­sel ol­ma­lı­dı­r” man­tı­ğı­na da­yan­dır­ma­sı son de­re­ce an­lam­lı­dır. On­lar da ga­yet iyi bi­li­yor ki, ta­rih­sel­lik da­va­sı­na doğ­ru­dan, açık ve ke­sin bi­çim­de de­la­let eden bir Ku­r’­an nas­sı yok­tur. Ol­ma­yın­ca ne ya­pı­yor­lar? Atı ara­ba­nın ar­ka­sı­na ko­şu­yor­lar! Bu da­va­nın “but­la­nı­”, ön­ce tes­bi­ti ya­pıp/ka­ra­rı ve­rip, ar­dın­dan bu tes­bi­te/ka­ra­ra […]

Allah’ın ruhundan üflemesi ne demektir? Allah’ın ruhu var mıdır?

   Allahu Tealanın Adem Aleyhisselamın yaratılmazıyla ilgili ayetlerde “ruhumdan üfledim” buyurması ne demektir? Allah’ın da bizim gibi bir ruhu mu vardır?    “Hani Rabbin meleklere, “Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin” demişti.” (Hicr 28-29)    “Irzını koruyan Meryem’i de hatırla. […]

Mustafa İslamoğlu Kur'an'ı nasıl tahrif ediyor bir örnek

   Mustafa İslamoğlu, Kur’an-ı Kerimi birkaç ayeti irtibatlandırarak kendi aklıyla yorumlayıp sonuca ulaşmaya çalışıyor. Ancak Kur’an-ı Kerimin tamamını hesaba katmadığı için Kur’an ile çelişiyor.    Bildiğiniz gibi Kur’an-ı Kerimin muhatabı ve baş müfessiri Pegamberimizdir. Sonra O’nun dizi dibinde yetişmiş sahabe-i kiram gelir. Onların ifadelerine bakmadan, kendi akıl terazimizle vahyi anlamaya çalışırsak işte Mustafa İslamoğlu gibi […]

Selefi vehhabileri lal eden görüntü

   Dünyanın bir ucunda veya herhangi bir ülkede, beldede veya köyde kasabada batıl bir oluşum, din ile İslam ile alakası olmayan veya istismar eden bir yapı ve bu yapıya mensup insanların yanlış davranışları olsa, bunlar da biraz sarık ve cübbe ile tarikat mensubu gibiyse, İngiliz coşturması, Suud patentli vehhabi selefiler bu görüntüyü alır ve “işte […]

Peygamberimizin mezhebi var mıydı diye soranlara

   İslam aleminin içerisine fitne tohumu serpen müsteşrikler gayretlerinin semerisini alıyorlar. Müslümanların kafasını karıştırmaya çalışan ahmaklar “Peygamberimizin mezhebi var mıydı” sorusunu gündeme getirip akıllarınca mezhepleri inkar edecekler. Onlar için hazırlanmış güzel bir video: https://www.youtube.com/watch?v=oPa_yN0gnu8

Alevi Bektaşilik ve Masonluk bağı

   Bektaşiliğin masonlukla bağının olduğunu bilinen bir şey. İşte bazı dikkat çeken resimler: Bu resim kabbalanın kapağındaki Yahudi sembolleri. El, Siyon yıldızı ve Yedi kollu şamdan Üzerine Yehova’nın eli ve gözü bulunan kutsal(!) kart  Eyüp Camii yakınlarındaki bir Alevi tekkesinin giriş kapısı 33. Dereceden mason olan Bektaşi Şeyhi Mehmet Ali Baba Üzerinde siyon yıldızı ve […]

Kanal 24'ün hocası Mustafa Öztürk'ün hezeyanları

Kanal 24’te kendisine program yaptırılan Prof. Mustafa Öztürk’ün hezeyanlarını İhsan Şenocak Hocaefendi deşifre etti.    İşte İhsan Hoca’nın facebook sayfasından deşifrelerden bir kaçı ve daha önce verdiği cevaplar:     İhsan Şenocak Hocaefendi sitemizde de yayınladığımız bir sohbetinde videolu olarak isim vermeden cevap vermişti:

BAHÂÎLİK-BAHÂİYYE ve batıl görüşleri

Bahâullah Mirza Hüseyin Ali Nuri (1817-1892)’nin kurduğu batıl bir mezhep. Bâb lâkabıyla tanınan Mirza Ali Muhammed 1844 yılı Mayıs ayında insanlığa yeni bir haber getirdiğini bildirip, Bâbilik* mezhebini kurdu. Devlet güçlerine başkaldırmaları sonucu Bâbilerin birçokları öldürüldü. Bâb Mirza Ali Muhammed 1850 yılının Temmuz ayında irtidat suçuyla Tebriz’de kurşuna dizildi. Bâb’ın yakınlarından olduğunu ileri süren Mirza […]

Batıniyye ve batıl görüşleri

Kur’an ve hadislerdeki her zâhirin, açık hükmün bir de bâtını, iç yüzü, herkesin anlayamayacağı gizli tarafı olduğunu ve Kur’an ile hadislerin ancak tevil (yorumlama) ile anlaşılabileceğini iddia eden fırkalara XII. asırdan itibaren toptan verilen isim. Bunlar kendilerinin Şiâ’ya mensup olduklarını iddia ederlerse de, İslâm bilginleri tarafından İslâm dışı kabul edilmiştir. Bâtınîlere, muhtelif vesileler ile verilmiş […]

Hayatını yanlışa adayan adam Fazlurrahman

İhsan Şenocak Hocaefendinin kaleminden Fazlurrahman gerçeği… Sonuna kadar okuyalım:   İslam Dünyasının Batı karşısındaki konumunun ciddi manada sorgulanmaya başlandığı on dokuzuncu yüzyılda yeni arayışlar gündeme geldi. Müslümanlar, Kuran ve Sünneti algılayış biçimlerini yeniden incelemeye aldılar. Bu aşamada klasik Tefsir Usulune karşı, Batı aklının icat ettiği yeni anlayış usulleri benimsendi. Yirminci yüzyılın eşiğine gelindiğinde ise, bu usullerin […]

Cebriyye ve batıl görüşleri

   Hicrî birinci asırda ortaya çıkmış sapık bir fırka.    Kader ve irade konusunda Kaderiyye fırkasının tam aksine görüşler ileri sürmüştür. İslâm âleminde kader konusunu tartışma gündemine getiren ilk şahsın Ma’bed b. Hâlid el-Cühenî (öl. 85/704) olduğu nakledilir. Onu Geylân ed-Dımaşkî takip etmiş ve kaderle ilgili görüşlerini daha da geliştirmiştir. Ma’bed, Allah tarafından önceden tayin […]

Cehmiyye ve batıl görüşleri

   Cehmiyye’nin fikir yapısını okuyunca bu gün bir çok hoca geçinen zatın kimlere kapıldığını anlayacaksınız… Cehmiyye, Cebriyye mezhebinin önde gelen kollarından biri.    Cehmiyye fırkası, ismini kurucusu Cehm b. Safvân (ö. 128/745)’dan almaktadır. Cehmi’den, mezhebler tarihi kaynaklarında çeşitli vesilelerle oldukça fazla söz edilmektedir. Cehm b. Safvan’ın hayat seyri ve şahsî görüşlerinin fırka üzerinde büyük etkisi […]

Bâbîlik Nedir?

Mirza Ali Muhammed Bâb’ın (1819-1850) kurmuş olduğu batıl mezhep. Mirza Ali Muhammed 1819’da Şiraz’da doğdu. Necef’te Seyyid Ali Reştî (ö. 1843)’den ders aldı. Seyyid Ali Reştî, ona ölümünden sonra yerine geçecek halife olmasını ve Mehdî olarak ortaya çıkmasını telkin etti ve buna ikna etti. Mirza, davetini 1844 de Şiraz’da ilân etti.1850 yılında Tebriz’de Şah Nasûriddin’in […]

Tefsir, Hadis, Fıkıh, ne varsa sil at ha!

Tefsir, hadis ve fıkıh İslam’da üç asıldır. Tefsir, ayetlerin açıklaması, hadis ve sünnet, neye nasıl inanılacağının ve İslam’ın nasıl yaşanacağının tarifi ve Kainatın Efendisi’nin örnek hayatı, fıkıh da ibadetlerimizin nasıl yapılacağının tarifidir. Bunlar yok sayılır veya yanlış olduğu söylenirse, İslam dini toplan reddedilmiş olur. Mukaddes kitabımız elimizde ya denilemez. Ayetlerin açıklaması olan tefsirler olmazsa, her […]

Suudi Arabistan'da putçuluk dönemi – Vehhabi Selefiler sapıttı

   Kabir ve türbe ziyaretini şirk gören, Resulüllah’ın kabrine dönüp ona salavat okumayı bile kabul etmeyen hele hele tasavvuf ehlini tekfir eden zihniyetin acınası halini göreceğiz şimdi.    İşte Abdulvehhab’ın bıraktığı Arabistan’ın geldiği sapıklıkta son nokta.    Vehhabiliği bir devlet politikası haline getirip, Abdülvehhab’ın oğullarını müftülüğe yükselten Suud krallığı putçuluğa döndü.    Yeni kral yaptırdığı […]

Dört evlilik meselesi ve hüküm

  Günümüzde bazı kimseler: “Ortada bir zaruret yok iken üzerine ikinci eş getirilmek istenen her kadın bu konuda birer “Fatıma’dır”, “Hepimiz Fatıma’yız” deme hakkına sahiptirler. Hazreti Fatıma’yı şefkatli babası nasıl korumuş, ona sahip çıkmış ise bu gün biz de genel olarak erkekler, âlimler ve yöneticiler olarak kadınlarımızı öyle korumak durumundayız. Çünkü adaleti sağlamak imkânsızdır.” (hayrettinkaraman.net/makale/0630.htm) […]

İslam ile alay eden adama "İslamcı yazar" demek

   Bu ülkede ne haniler “kahraman” olarak tanıtılmadı ki! Ne münafıklar “hoca” sıfatıyla ahkam kesmedi ki!    Burası Türkiye çünkü…    Türkiye bambaşka bir ülke arkadaşlar. Üzerinde onlarca plan kurulan bir ve belki de tek ülke.  İSLAMCI YAZAR SAÇMALIĞI    İşte bu ülkede yıllardır İslam’ı yıkmak için yani Müslümanları inançta şüpheye sürüklemek, “acabalar” ile bocalatmak […]

İmam-ı Azam'ın "Allah göktedir" dediği doğru mu?

Soru: İmam-ı A’zam’ın Allah’ın gökte olduğunu söylediği, Allah gökte değildir diyenleri tekfir ettiği naklediliyor, doğru mu? Doğruysa Allah mekândan münezzehtir sözü Ehl-i Sünnet’e ait bir inancı yansıtmıyor demektir. Ya da İmam-ı A’zam’ın Ehl-i Sünnet olmadığını söylememiz gerekir. Doğrusu nedir? Cevap: İmam Ebû Hanîfe’nin, Allah Teala’nın gökte olmadığını söyleyenin ya da Allah Teala’nın gökte olduğunu inkâr […]

Mustafa İslamoğlu ve Mehmet Okuyan taraftarlarının çaresizliği

   Mustafa İslamoğlu ve Mehmet Okuyan’ın çelişkilerini, Kur’an-ı Kerimi kendi mantıklarına nasıl uydurduklarını buradan deşifre ettikçe müdafileri ilmi olarak cevap veremedikleri için bize saldırıya geçiyorlar. Bize yönelttikleri eleştiri de şu: “Onlar Kur’an’a çağırıyor ve Kur’an-ı anlatıyor, siz Kur’an’ı anlatmıyorsunuz evliyaları anlatıyorsunuz”    Bir tanesi şöyle demiş: “Siz Mehmet Hocayı anlayamazsınız. Çünkü Kur’an’ı bilmiyorsunuz. O Kur’an’ı […]

Diyanet’in tefsirinde mut’aya İzin…

“Sen ne diyorsun Ali Hocam!” diyorsunuz değil mi? Ama maalesef gerçek bu… Cübbeli Hoca mut’a diye bir nikâhın olmadığını, “Mut’anın zina ile eşit olduğunu” ve Ehl-i sünnette bunun câiz olmadığını özetledi. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı’nın KUR’AN YOLU isimli 5 ciltlik tefsirinde mut’aya ruhsat/izin veriliyor. İşte o satırlar: “… devamlı evlilik kurma imkânından mahrum bulunan, fakat […]