Kategori: MENKIBELER

Ne için ağlıyorsun – Ali Bin Fudayl

   Ali bin Fudayl Hazretleri Sekizinci asrın sonlarında yaşamıştır. Hayâtı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Abbâd bin Mansûr, Abdülazîz bin Ebî Revvâd, Leys bin Ebî Süleym, Zeyd bin Bekir ve Muhammed bin Sevr es-San’anî’den ilim öğrenip rivâyette bulundu. Kendisinden ise babası dâhil birçok âlim hadîs-i şerîf rivâyetinde bulundu.    Ali bin Fudayl, birgün birisinin; “O […]

KARDEŞLİK

AYET-İ KERİMELER    Al-i İmran / 103. Hep birlikte Allah’ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun (bu) nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz.  Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle […]

Cömertlik Nedir?

AYET-İ KERİMELER    Muhammed / 38. İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağırılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama kim cimrilik ederse, ancak kendisine cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer O’ndan yüz çevirirseniz, yerinize sizden başka bir toplum getirir, artık onlar sizin gibi de olmazlar.    İsra / 29- Elini boynuna asıp bağlama (cimri […]

Ebu Cehillerin korkusu

   İmam Hatiplerde başörtüsü, dışarıda sarık, okulda namaz yasaklanıyor. Neden? İşte sebebi: Hazreti Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor:    Anne – babamı îslâm dini üzerine sarılmış vaziyette biliyor, îslâm öncesini asla hatırlamıyorum. Allah’ın Resulünün sabah ve akşam bize gelmediği bir gün geçmezdi. Müslümanların başı belâya uğramaya başlayınca Hazreti Ebû Bekir radıyallahu anh, Habeş diyarına hicret etmek […]

SON NEFES – ALİ BEKKA HAZRETLERİ

Hazret-i Ali Bekkâ. Künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Lakabı Bekkâ olup, “çok ağlayan” demektir. 1174 (H.570) senesinde doğdu. 1271 (H.670)de vefât etti. Kudüs civârına yakın bir yerde zaviyesi, tekkesi vardı. Burada bulunur, gelip geçenlere ve ziyâretine gelenlere yardım eder, yiyecek ikrâm ederdi. Hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. SON NEFES Hazret-i Ali Bekkâ, insanlara örnektir, Bekkâ ismi, lügatta, “Çok […]

3 ARKADAŞIN DUASI

   İbni Ömer radıyallahü anh’ten rivayet edilir: Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu:    Üç kişi yolda giderken yağmura tutulup, dağın bir mağarasına sığındılar. Arkasından da sığındıkları mağaranın önüne dağın üzerinden bir kaya düşüverdi ve mağarayı kapattı. Bunun üzerine biribiriyle şöyle konuştular:    Allah için işlediğiniz bir iş varsa, hatırlayın ve onu vesile ederek Allah’a dua edin, […]

CEBRAİL SORDU PEYGAMBERİMİZ CEVAPLADI

   Hazreti Ömer bin Hattâb radıyallahü anh anlatıyor: Bir gün biz, Peygamber aleyhisselâmın yanında iken birden, elbisesi bembeyaz sakalının kılları ile saçları kapkara, üzerinde yolculuk eseri görünmeyen, hiçbirimizin tanımadığı bir adam geliverdi. Peygamber aleyhisselâmın tâ yanına oturdu. Diz kapaklarını O’nun diz kapaklarına dayadı. Ellerini dizlerine koydu Ve: — Ey Muhammed, bana islâm’dan haber ver? dedi. […]

MAKAM-I İBRAHİM’DE BULUŞURUZ

   Yemen’de yetişen evliyânın büyüklerinden Alevî bin Ali bin Akîl bin Ahmed bin Ebî Bekr bin Abdürrahmân es-Sekkaf (K.S). Seyyid Alevî olarak tanındı. 1551 (H.958) senesinde Yemen’de bulunan Terîm beldesinde doğdu. Orada yetişti. 1638 (H.1048) senesi Muharrem ayının yirmi beşinde, Çarşamba günü öğleden evvel, Mekke-i mükerremede vefât etti. Cennet-ül-Muallâ Kabristanında medfûndur. O HALDE GİDİP DÖNÜN […]

KÜÇÜK EVLİYA

   Alâeddîn-i Sâbir hazretleri…. Hindistan evliyâsının büyüklerinden. 1196 (H.592)’da Rebîülevvel ayının on dokuzuncu Cumâ gecesi Hirat’ta doğdu. 1291 (H.690)’de vefât etti. İsmi, Ali Ahmed Sâbir bin Şah Abdürrahîm’dir. Mahdûm Ali Ahmed Sâbir diye tanınmıştır. Lakabı Alâeddîn’dir.    Annesi asil bir âileye mensûbtu. Ferîdüddîn-i Genc-i Şeker’in kız kardeşi olan bu hanım, 1175 (H.571)’de Şah Abdürrahîm hazretleri […]

RESULÜLLAHA HÜRMET İÇİN

   Alâeddîn Konevî hazretleri… Fıkıh, kelâm, tefsîr, usûl ve edebiyât âlimi. Asıl ismi Ali bin İsmâil bin Yûsuf el-Konevî, künyesi Ebü’l-Hasan, lakabı Alâeddîn’dir. 1270 (H.668) senesinde Konya’da doğdu.    Alâeddîn Konevî hazretleri her hareketini Peygamber efendimize uydurmaya çalışırdı. Talebelerine bu şekilde olmadıkça, Resûlullah efendimize gerekli hürmet ve tâzimin yapılmış olamayacağını bildirirdi. O, Resûlullah efendimize uymak, […]

KOMŞU EVİNE BAKMAK CAİZ DEĞİLDİR!

Alâeddîn Âbizî hazretleri…İsmi Muhammed bin Mü’min Âbizî, lakabı Alâeddîn’dir. Kûhistan’a bağlı Âbiz köyünde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1486 (H.892) senesinde vefât etti. Kabri, Herat’ta Sa’deddîn-i Kaşgârî hazretlerinin kabri yanındadır. Alâeddîn Âbizî hazretlerinin büyük oğlu Gıyâseddîn anlatır:    “Bir yaz günü, yatsı namazından sonra, uyumak üzere odama çekilmiştim.Gökte ay yükselmiş, ortalık ay ışığı ile aydınlanmıştı. Evimizin […]

ZİNCİRLE GELEN MİSAFİR

    İstanbul’un mânevî fâtihi, büyük âlim, üstad, hekim ve velî. Asıl ismi Muhammed bin Hamzâ, lakabı Akşeyh’tir. Evliyânın büyüklerinden Şihâbüddîn Sühreverdî’nin neslindendir. Soyu, hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk’a ulaşır. Hacı Bayram-ı Velî’nin, ona; ‘Beyaz (ak) bir insan olan Zeyd’den, insan cinsinin karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin.” demesi sebebiyle, “Akşemseddîn” lakabı verilmiştir.    Akşemseddîn, babasının vefâtından […]

AHNEF BİN KAYS’DAN ÖĞÜTLER

   Ahnef Bin Kays Tâbiînin meşhurlarından ve hadîs âlimlerinden. İsmi, Dehhâk bin Husayn et-Temîmî es-Sa’dî’dir. Künyesi Ebû Bahr, lakabı Ahnef’tir. Ayağının eğik olması yâhut da ayaklarını arkası üzerine basarak yürümesinden dolayı Ahnef denilmiş ve bu lakab ile şöhret bulmuştur. BUYURDU Kİ: “Ben şu hususlara çok dikkat ederim. Bunları, istifade edeceklere söylerim. Başkasına değil. Birincisi; beni […]

AHMED YESEVİ HAZRETLERİ: EY İNSANLAR DİNLEYİN

Ahmed-i Yesevî’nin, tesirliydi sözleri, Hidâyete getirdi, binlerle kimseleri. Bir eseri vardı ki, “Dîvân-ı hikmet” diye, Doludur insanlara, öğüt, nasîhat ile. Bir yerde buyurur ki, (Korkunuz, sakınınız, “Dünyâ adamları”yle, yakınlık kurmayınız! Dünyâ malı, geçici, hem de aldatıcıdır, Bu gün senin ise de, yârın başkasınındır. Aklı olan, buna gönül vermez velhâsıl, “Âhiret derdi” ile, dertlenmiştir o asıl. […]

ŞAŞARIM O KİMSEYE Kİ…

  Ahmed Rıfai Hazretleri. İsmi ve nesebi; Ahmed bin Sultân Ali bin Yahyâ bin Sâbit bin Ebü’l-Fevâris Hâzım Ali bin Ahmed Murtezâ bin Ali İşbilî bin Rüfâe Hasan bin Mehdi bin Muhammed bin Hasan bin Ahmed Sâlih bin Mûsâ bin İbrâhim Murtezâ bin Mûsâ Kâzım bin Câfer-i Sâdık bin Muhammed Bâkır bin AliZeynel Âbidîn bin […]

MELEKLERİN GIBTA ETTİĞİ HAL

Ahmed Nâmıkî Câmî, ümmîydi gerçi fakat, Kitap yazıp herkese, ederdi çok nasihat. Tövbe etmek hakkında, buyurdu: “Ey insanlar, Büyük bir hazînedir, günahlara istigfâr. Hak teâlâ buyurdu: “Tövbe edin hepiniz, Ancak tövbe etmekle, kurtulabilirsiniz.” Benim tövbe edecek, bir hâlim yoktur demek, Müslümana yakışan, bir söz olmasa gerek. Şöyle ki, rağbet etse, bir insan bu dünyâya, O, […]

İYİ EDEN ALLAH’TIR

   İsmi Ahmed bin Ali Nâmıkî Câmî Hazretleri, künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Eshâb-ı kirâmdan Cerîr bin Abdullah’ın (r.anh) soyundandır. Horasan’ın Nâmık köyünde 1049 (H.441) senesinde doğdu. Sonradan Câm kasabasına yerleşti. Bu yüzden Nâmıkî ve Câmî nisbeleri ile tanındı. “Katır, şarap küpüyle hiç durmadan dönüyor, Ey gönül! Allah için sen de gel bir defâ dön.”    Ahmed-i Nâmıkî […]

EFENDİMİZİN DİZİ DİBİNDE

    Ahmed bin Musa el-Acil ismi Ahmed bin Mûsâ bin Ali bin Ömer bin Acîl, künyesi Ebü’l-Abbâs’tır. İbn-i Acîl diye de bilinir. Yemen’de doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1291 (H.690) senesi Rebîulevvel ayının yirmi beşinci günü Yemen’de Beyt-i fakih denilen yerde vefât etti. EDEB LAZIM    Ahmed bin Acîl hazretleri yine bir kâfile ile hacca […]

TAŞLANMAYINCA VELİ OLUNMAZ

    Anadolu velîlerinin büyüklerinden. İsmi, Ahmed bin Hâcı İbrâhim’dir. 1769 (H.1183) senesi Rabî’ul-evvel ayının on birinci gecesi, Niğde’nin Bor kazâsında doğdu. Büyük bir velî olan babası, rüyâsında üç ay gördü. Ortadaki ay diğer aylardan daha büyük ve parlaktı. Bu rüyânın tâbirinde kendisinin üç oğlu olacağını ve ortanca oğlunun büyük bir velî ve âlim olacağını […]

BİZ SIRAMIZI SAVDIK

    Ahmed İbn-i Kemal Osmanlı âlim ve velîlerinin en meşhûrlarından. Büyük devlet ve ilim adamı. Asıl ismi Ahmed Şemseddîn’dir. Dedesi Kemâl Paşaya nisbetle “İbn-i Kemâl” veya “Kemâl Paşazâde” diye tanınmıştır.    Ahmed İbn-i Kemal hazretlerinin herkese öğüt ve nasîhat niteliğinde darb-ı mesel hâlini almış kıt’a ve beyitleri vardır. “Kısmetindir gezdiren yer yer seni, Arş’a […]

UZAKTAN NASİHAT

    Ahmed bin İdris Hazretleri İdrîsiyye tarîkatının kurucusu. Evliyânın büyüklerindendir. İsmi Ahmed bin İdris Hasenî, künyesi Ebü’l-Abbas’dır. Hazret-i Hasan soyundan yâni şerîflerdendir. 1758 (H.1172)’de Fas’ın Atlantik sâhilindeki Arâiş bölgesinde bulunan Meysûr’da doğdu. 1837 (H. 1253)’de Yemen’in Subye köyünde vefât etti.    Bir gün Ahmed bin İdrîs, Fas şehrinin kapısına gelmişti. O esnâda sultânın adamlarının, […]

İZMİR’İ KURTARAN SARIKLI MÜCAHİTLER

   Bu yiğitlerden sadece 2 portre getiriyoruz karşınıza. Bunlardan ilki Ahmed Hulusi Efendi’dir. Denizli müftüsü ve Millî Mücâdelenin ilk bayraktârı. 1861 (H.1278) yılında Denizli’de doğdu. 1931’de vefât etti.    Ahmed Hulusi Efendi Denizli Müftüsü iken Türkiye’nin paylaşılmasını ihtivâ eden Mondros Mütârekesi imzâlanmıştı. Şubat 1919’da Paris’te bir araya gelen Îtilâf devletleri temsilcileri Balıkesir, Aydın ve İzmir’i […]

KENDİSİNE TAPANI YAKAN ATEŞ

    Ahmed bin Harb, künyesi Ebû Abdullah’tır. Nişabur’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. Horasan pîri diye meşhur oldu. İlim ve fazîlette üstün derecelere yükseldi. 848 (H.234) senesinde vefât etti.    Ahmed bin Harb hazretlerinin Behram adlı ateşperest bir komşusu vardı. Bu komşu bir defâsında ticâret için bir yere mal gönderdi. Yolda hırsızlar mallarını alıp kaçtılar. […]

AHMED BİN HANBEL’DEN NASİHATLER

   Ahmed bin Hanbel sık sık talebenasihat ederdi. Bu nasihatlerinden bazıları şunlardır: “İlim, insanlara, ekmek ve su kadar lâzımdır. İlim, rivâyet, kuru mâlûmât ve bilgi çokluğu değildir. İlim, faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir.” “Kulun kalbini ıslâh etmesi, düzeltmesi için, iyilerle berâber olması kadar faydalı bir şey yoktur. Yine kulun fasıklarla berâber olup, onların […]

ABDESTSİZ EMZİRİLEN BİRKAÇ DAMLA SÜT

   On beşinci yüzyılda Gelibolu’da yetişen velîlerden.Yazıcızâde lakabıyla tanınmıştır. Babası âlim bir zât olan ve kâtiplik yapan Sâlih Efendi, ağabeyi ise meşhur âlim Yazıcızâde Muhammed Efendidir. Doğum târihi belli değildir. Eserinde yer alan “Hak teâlâ hazretleri, miskîn Ahmed-i Bîcân’ı, deniz kenarında, gâziler şehrinde Gelibolu’da yarattı.” ifâdesinden onun Gelibolu’da doğduğu anlaşılmaktadır.    Ahmed-i Bîcân bir gün, […]

NAMAZI NEREDE KILIYOR?

  Ahmed Bedevi Hazretleri Mısır evliyâsındandır. İsmi Ahmed olup babasının adı Ali’dir. Nesebi Peygamber efendimize ulaşır. Künyesi Ebü’l-Fityan ve Ebü’l-Abbas, lakabı ise Şihabüddîn’dir. Seyyid-i Bedevî diye tanınır.    Mısır’da Kâdı’l-kudat olan Takıyyüddîn isminde bir zât vardı. Ahmed-i Bedevî hazretlerinin büyük bir velî olduğunu biliyordu. Fakat, buna Seyyid hazretleri hakkında uygunsuz sözler söylemişlerdi. Bu da yakından […]

MÜMİN NASIL OLUR?

  Ahmed bin Asım Antaki Hazretleri, İsmi Ahmed bin Âsım, künyesi, Ebû Ali ve Ebû Abdullah’tır. Antakya’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. Âilesi Antakya eşrâfından îtibâr edilen kimselerdi. 853 (H.239) senesinde vefât etti. MÜMİN NASIL OLUR? Evliyâ-yı kirâmın, meşhur olanlarından, Şu güzel sözleriyle, vâz ederdi her zaman: Mümin önce okuyup, tam öğrenir dînini, Sonra da buna […]

BİZE GEL, BİZE!

   Evliyânın büyüklerinden. İsmi Adiyy bin Müsâfir bin İsmâil Hakkârî, künyesi Ebü’l-Fedâil, lakabı Şerefüddin’dir. Soyu hazret-i Osman bin Affân’a ulaşır. Ba’lebek civarında Beyt-ü Kâr denilen yerde 1074 (H. 467) senesinde doğdu. 1162 (H 557) senesinde Musul’a bağlı Hekkâriyye Dağındaki dergâhında vefât etti. Oraya defnedildi. BİZE GEL, BİZE!    Şeyh Lâhık anlatır:    Bir gün Adiyy […]

ŞEHZADE KORKUT’TAN EVLAT GELMEZ

   Abdurrahim Tırsii Hazretleri Anadolu evliyâlarındandır. İznik yakınlarındaki Tirse köyünde doğdu. Babası Bâyezîd Fakih köyde imâmlık yapıyordu. Doğum târihi belli değildir. Küçük yaşta babası ile İznik’e giderek büyük velî Eşrefoğlu Rûmî’nin sohbetlerine katıldı. Eşrefoğlu Rûmî’nin; “Bu çocuğu bize verin, tâlim ve terbiyesi ile meşgûl olalım.” buyurması üzerine babasının rızâsı ile onun yanında kalarak yetişti. Bir […]

KÖLENİN GÖSTERDİĞİ KERAMETE ŞAŞTI KALDI

Abdülvahid Bin Zeyd meşhûr hadîs, fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerinden. Tebe-i tâbiînden olup, Basra’da yaşamıştır. Künyesi Ebû Beşr el-Basrî’dir. Doğum ve vefât târihleri kesin olarak bilinmemektedir. 793 (H. 177) veya 802 (H. 186)’de, bir rivayete göre de 805 (H. 189) senesinde vefât etmiştir. Şöyle anlatmıştır:    Bir defâsında Eyyûb Sahtiyânî ile bir yolculuğa çıkmıştık. Şam’a […]