Kategori: KAVRAMLAR

Ağlama Duvarı ve Bilinmeyenler

Alm. Klagemauer, Fr. Mur des lamentations, İng. Wailing Wall. Yahudilerin, Süleyman aleyhisselamın Kudüs’te yaptırdığı Beyt-ül-Makdis (Mescid-i Aksa)ten kaldığına inandıkları ve kutsal kabul ettikleri duvar. Yahudilerin ha-Kotel ha-Ma’aravi (batı duvar) dedikleri bu duvar zamanla Hıristiyanlığın tesiriyle “Ağlama Duvarı” olarak adlandırılmıştır. Yaklaşık 485 m uzunluğunda olan Ağlama Duvarı, toprak seviyesinin üstünde yirmi dört büyük taş sırası ile […]

Şehit Ne demektir? Şehitlik Hakkında ayet ve hadisler

   Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Dinî anlamda, Allah rızası için, O’nun yolunda canını fedâ eden müslümana verilen isimdir. Ona bu ismin verilmesinin sebebi, cennetlik olduğuna şahitlik edilmiş olması veya onun Yüce Allah’ın huzurunda yaşıyor bulunması yahut ölümü sırasında meleklerin hazır bulunması […]

Faiz Haramdır (Faiz hakkında ayet ve Hadisler)

Yüce Allah buyuruyor:    Fâiz yiyenler (kabirlerinden), ancak şeytan çarpmış (cinnet geçiren) kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu ceza onların “Alım-satım da fâiz gibidir” demelerinden dolayıdır. Gerçekte Allah alım-satımı helâl ve fâizi haram kıldı. (Bakara – 275 )    Fâizi alanlar, verenler, fâizden elde ettikleri gelirleri yiyenler ve çoluk çocuğuna haram yedirenler, kıyâmet günü sanki şeytan çarpmış da cinnet nöbetleri geçiren […]

Merhamet Etmek ayet ve hadisler

   Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:    Allahu Teâlâ’nın yüz rahmeti vardır. Bunlardan birini insanlar, cinler, hayvanlar ve haşarat arasına indirmiştir. İşte onlar bu nedenle birbirlerine sevgi ve merhamet ederler. Vahşi hayvan da bununla yavrusuna şefkat eder. Allahu Teâlâ doksan dokuz rahmetini (âhirete) erteledi ki, onunla kıyâmet günü kullarına merhamet eder. (Buhârî-Müslim-Tirmizî-İbni Mâce)    Dünya, ay, güneş ve […]

Kanaat zenginlik ve Hırs fakirliktir

Yüce Allah buyuruyor:    Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Halbuki onların dünya hayâtında aralarındaki geçim (rızık) larını biz taksim ettik. (Toplumsal dengenin gereği) birbirlerine işlerini gördürmeleri için bazısını bazısına (farklı) dereceler (ve farklı yetenekler) le üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirip yığdıklarından daha hayırlıdır. (Zuhruf – 32)    Madde ötesi âlemlerdeki varlıkları sadece bir “OL” emri ile ve madde âlemindeki […]

Cimrilik neler yaptırır insana

   Mervan b. Ebu Hafsa, cimriliğinden et yemiyordu. Ta ki, fazlasıyla iştahı çekinceye kadar… Fazlasıyla iştahı çektiği zaman hizmetçisini gönderir, bir baş aldırır, baş yerdi. Kendisine denildi ki: -Ne oluyor? Yaz kış daima baş yediğini görüyoruz? Neden böyle yapıyorsun? –Ben başın fiyatını biliyorum. Hizmetçinin bana ihanet edeceğinden eminim. Başta beni kandırmaya gücü yetmiyor ve bir […]

Basiret Nedir?

   İdrak, zeka, ilim, tecrübe, kalp ile görme, doğru ve ölçülü bakış, uzağı görme, kavrayış, feraset. Başımızdaki göze basar, kalp gözüne de basîret denir. (Rağıb el-ısfahânî, el-Müfredat, 49). Buna göre basîret; kalp gözüyle görüş, işin iç yüzüne nüfuz etmek bir şeyin içini -dışını, önünü- sonunu, aslını ve hakikatini bilmektir. Bu nedenle basîret-i kalp, kalp uyanıklığı; […]

Öfke ve şeytan arasındaki bağlantı

Öfke nedir?    Melekler hariç, insan, cin ve hayvan türü canlı varlıklarda bulunan ve irade gücü üzerinde açık etkisi olan nefsânî duyguya öfke denir. Bu duygu daha ana karnında gelişmeye başlar, yaşam boyu devam eder ve insanın ölümü ile sona erer. Küçük bebeklerin acıkınca kızıp ağlamaları ve yatağa bağımlı yaşlıların gereken ilgiyi görmeyince gücenip sinirlenmeleri, öfke duygusunun belirtileridir. Yüce Allah […]

Evham nedir? Nasıl giderilir?

   İnsanın akıl dışında evham ve hayal denilen iki beyinsel duygusu vardır ve ikisi de çok önemli ve gereklidir. Çünkü eğer evham duygusu olmasa, insan her konuda aşırı hayalci, atılgan olur ve tabii olarak sonuçta pişman ve mutsuz olur. Ya hayal duygusu olmasa? O zaman da her konuda aşırı çekingen, ürkek, kararsız ve karamsar olur ve başladığı işleri bile […]

Deccal ve Deccal Fitnesi

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:    (Hz.) Âdem’den kıyâmet kopuncaya kadar deccal’dan daha büyük bir fitne yoktur. (Müslim) Deccal ne demektir? Sözlükte, aşırı yalancı, hilekâr ve inkârcı anlamına gelen deccal,kıyâmete yakın ortaya çıkacak ve en önemli bir İslâm ülkesinde iktidarı ele geçirip müslümanların başına belâ olacak. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor: Bütün peygamberler ümmetlerini yalancı […]

Şeriat Nedir?

Rabbimiz buyuruyor ki:    Sonra seni (ya Muhammed!) Emr (imiz) den bir şeriat üzere kıldık. Sen ona tâbi ol, bilmeyen (câhil) lerin isteklerine tâbi olma! (Câsiye, 18)   Sözlükte şeriat, gidilen yol, geniş bir cadde demektir. Din de ise insanların kişisel ve toplumsal olarak yaradılış amacı doğrultusunda düzenli ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için Allah’ın (Celle Celalühü) koymuş […]

Ay – Kameri aylar ve hikmeti

   Yılın 12 bölümüne “ay” diyoruz. Buna ay dememizin sebebi bu takvimlerin aslının “aya” dayanmasıdır. İnsanların tabiatına en uygun ay sistemi “kameri ay” dediğimiz ayın hareketleri ile belirlenen takvimdir. Yüce Allah (Celle Celaluhu) buyuruyor:    Güneşi ışık (enerji kaynağı) ve ay’ı nur (gibi aydınlatıcı) kılan Allah, yılların sayısını ve hesabıbilmeniz için ona (ay’a) menzil (yörünge) ler takdir edendir. […]

Takiyye Nedir? Takiyye kimlere karşı yapılır? Mübah ve haram olan takiyye

Takiyye; İhtiyat, korku ve gizlenmek mânâsına olup, mecburiyet veya zarar tehdidi karşısında dinin icaplarından muafiyet için kullanılan tâbirdir.1 Kafirler ile anlaşıp onların projelerine ortak olan bir takım kişilerin “biz takiyye yapıyoruz” iddiası doğru değildir. Kafirlere yardım ve yataklık yapmak, onların projelerinde hizmetçi olmak, dalkavukluk yapmak, güçlenmelerine zemin hazırlamak ve bu yönde çalışmak için takiyye yapılmaz. […]

Sadaka Nedir?

   Allahû Teâla (cc)’nın ilmi, dilemesi ve yaratması sözkonusu olmadan, kâinatta hiçbir hadise meydana gelemez. İnsanlardan ve diğer canlılardan zûhûr eden fiillerin yaratıcısı Allahû Teâla (cc)’dır.    Fiil; mümkünü imkân halinden alıp, gerçek varoluşa irca etmekten ibarettir. Bu nokta da karşımıza halk (yaratma) ve (kazanma) kavramları çıkar. Allahû Teâla (cc)’nın herhangi bir fiili yaratmasına halketme […]

Akraba hakkını gözetmek unutulan bir gerçek

Yüce Allah buyuruyor:    Sen, akrabaya, yoksula ve yolda kalana hakkını ver (onları kolla, gözet). Allah’ın rızasını dileyenler için en hayırlısı budur. İşte kurtuluşa erenler de onlardır. (Rum – 38)    Bu âyet-i kerîmede, akrabalara, yoksullara ve yolda kalan gariplere haklarını vermemiz, onları kollayıp gözetmemiz emrediliyor. Allah’ın rızasını dileyenler için en hayırlısı budur buyuruluyor ve onları kollayıp gözetenlerin kurtuluşa ereceği (cennete […]

Elestü bi-Rabbiküm ne demektir?

Yüce Allah buyuruyor:    Hani Rabbin Âdemoğullarından (yani) onların sırtlarından zürriyetlerini çıkardı ve onları nefislerine şâhit tutarak (bilinçlendirerek): “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” (demişti). Onlar da: Evet (Rabbimizsin) şâhit olduk dediler. (Bu şâhitlik) kıyâmet gününde biz bundan gâfildik dememeniz içindir. (A’raf – 172 )    Hz. Âdem farklı topraklardan (elementlerden) yaratıldığı için bedeninde farklı hücreler, farklı dokular, farklı organlar, farklı […]

Büyü ve Büyücülük – İslam’ın büyücülüğe bakışı

Yüce Allah (Celle Celaluhu) buyuruyor:    Süleyman’ın hükümranlığı hakkında onlar (yahudiler), şeytanların uydurduğu sözlere tabi oldular. Hayır! Süleyman (büyü yapıp) kâfir olmadı. Ancak şeytanlar kâfir oldular. Çünkü insanlara büyüyü ve Bâbil’de Hârût ile Mârût isimli iki meleğe indirileni (ilham edileni) öğretiyorlardı.    Gerçi o iki melek: “Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın ha! (Büyü yapıp da) kâfir olmayın” demeden hiç kimseye (büyü ilmini) […]

Müctehid ne demektir?

   Cehd kökeninden gelen ve iftiâl bâbından ism-i fâil olan müctehid, Kur’an-ı kerîmdeki ve hadîs-i şeriflerdeki anlamı kapalı hükümleri açığa çıkarabilmek için tüm gücü ile çalışıp çabalayan ve sadece Allah rızası için bu sıkıntılara katlanan en büyük fıkıh âlimlerine müctehid denir. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:    Allah bir kimse hakkında (iyi niyetinden dolayı) hayır dilerse, onu fakîh (fıkıhta […]

Göz değmesi Nazar, Sebepleri ve Belirtileri Nelerdir?

Yüce Allah (Celle Celaluhu) buyuruyor:     O inkâr edenler Zikri (Kur’an’ı) işittikleri zaman, sanki seni gözleriyle (nazar edip) yıkacaklardı. (Kin ve kıskançlıklarından) hâlâ “kuşku yok o bir mecnundur” diyorlar. Gerçekte o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür. (Kalem – 51 – 52)    Esedoğulları içinde baktığı bir şeye hemen nazarı dokunan keskin gözlü biri vardı. Develer bile onun keskin bakışına […]

Acelecilik ve Teenni

Yüce Allah (Celle Celaluhu) buyuruyor:    İnsan aceleci (bir yapıda) yaratıldı. (Enbiya – 37)    Sınav gereği yapısında acelecilik duygusu olan insan genelde sabırsızdır. Bu nedenle çabuk daralır, bunalır, sıkılır ve aklına takılan bir şeyin hemen oluvermesini ister. Ancak kulun acele etmesi ile tabii ki Allah acele etmez ve her şey takdir edilen vaktinde olur. Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor: […]

Abdest’in hikmeti – Abdest hakkında ayet ve hadisler

Yüce Allah buyuruyor:    Ey îman edenler! Namaza kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı mesh edin ve ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. (Maide – 6)    Abdest, ab (su) ve dest (el) yani elsuyu anlamında Farsça birleşik bir kelimedir. Arapça aslı ise vudü’dur. Vudü, maddi ve mânevî kirlerden arınmak, temizlenmek demektir. Abdest gerçekten dünyada eşi olmayan ve […]

Habibullah nedir? Allah’ın sevgilisi olur mu?

  Beyin lobları bel altına odaklı çalışan insanlar İslami kelime ve kavramları değerlendirmeye kalkarsa çok komik durumlara düşebilirler. Özellikle kendini selefi akımların ortasında bulanlar hiçbir ilme dayanmadan Müslümanları şirkle suçlamak için bu hallere düşebiliyorlar.    Bu konulardan bir tanesi de: Resulüllah Efendimizin HABİBULLAH olmasıdır…    Bazı internet köşelerinde rastladığımız bir yazı da, yazar şöyle demiş: […]

Salavat ve Peygamberimize Salavat getirmenin lüzumu

    O’ndan başka hİçbir Peygambere verilmeyen bir özellik, hiç bir ümmete verilmeyen bir rahmet kapısıdır Salavat…       İmam-ı Tahavî şöyle demektedir: “İnsan Resulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in adını andığı veya bir başkasından duyduğu her keresinde; salavat-ı şerife okumak kendisine vaciptir.”     Salat ve salavat nedir? Peygamber Efendimiz’e ismi anıldığında salavat getirmek gerekir […]

Recm ve Recim hakkındaki iddialara (keçi ayeti yemiş!) cevaplar

   Bir takım kişiler artık hükmü uygulanmayan recim üzerinden hadislere saldırmaya çalışıyorlar. 1400 küsür yıldır, Peygamberimiz ve sahabelerin bile uyguladığı cezayı inkar etmeye çalışıyorlar… Keçi ayeti yemiş, şöyle olmuş böyle olmuş gibi yaygaralar ile insanların zihnini bulandırmaya çalışıyorlar.    Biz size bu konuyu esaslı bir şekilde anlatacağız ve Allah’ın izniyle bu konuda bilgi sahibi olacaksınız… […]

ZİNA NEDİR? ÇEŞİTLERİ VE SEBEPLERİ

“Zinaya yaklaşmayın! Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” (İsra 32) 1-Haram Nedir? Allah ve Rasülünün müminlere yapılmasını kesin bir dille yasakladığı söz ve davranışlardır. Dinen yasaklanmış bu davranışları yapan müminler günahkar olurlar. Haram yollardan sakınan kimseler ise sevaba nail olurlar. Dinde haram kılınmış bir hususun haram olmadığını savunan bir kimse […]

AŞURA GÜNÜ VE KERBELA

   Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin büyük müjdeler verdiği bir aydır. Bu ayın AŞURA günü olarak isimlendirilen 10. gününde bir takım önemli hadiseler cerayan etmiştir. O hadiseler kitaplarda şöyle sıralanmıştır: Hazreti Âdem Aleyhisselam’ın tövbesinin kabûl edilmiştir.  Hazreti. Nuh Aleyhisselam’ın gemisi Cudi Dağının üzerine demirlemiştir. Hazreti Yûnus Aleyhisselam’ın […]

Adn Cenneti

Cennet’in en güzel yerlerinden biri. “Adn” sözlükte yerleşmek, bir yerde iskân etmek anlamına gelir.    Adn Cenneti, peygamberlere, sıddîklara, şehidlere mahsus, içinde gözlerin hiç görmediği, insanın hatırından geçmeyen muazzam güzelliklerin bulunduğu muhteşem Cennet’in adıdır. Bu tarif Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den rivayet edilen bir hadîse dayanılarak yapılmıştır. Allahü Teâlâ buraya giren kimseleri överek “Sana […]

CİHAD HAKKINDA AYET VE HADİSLER

   Cihad kelime olarak “El Cehd” veya “El Cühd” kökünden gelir. Düşmana karşı savunmada bütün gücü ile çalışmak demektir. Diğer bir manası da meşakkate tahammül ederek fazla derece çalışmaktır. İçtihad kelimesi de bu köktendir.    Cihad 3 bölüme ayrılır: 1-Nefse karşı cihad 2- Şeytana karşı cihad 3- Görünen düşmana karşı cihad    Şer’i istılah (terim) […]

ÂDETULLAH NEDİR

  Allah’ın kanunu, sünneti. Âdet, geri dönmek manasına olan Avd’dan isimdir. Aslı avdettir. Aynı zamanda âdet; İsti’mâlin eş anlamlısıdır.    Âdet, Kur’an-ı Kerim’de “Sünnet” lâfzı ile teblîğ buyurulmuş ve müfessirler tarafından düstûr, kanun diye izah edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in Ahzâb, Fâtır, Fetih gibi birçok surelerinde âdet, hep sünnet lâfzıyla tabir buyurulup, bütün bunlarda Allah’ın âdetlerinden, kanunlarından […]

Ad Kavmi

Kur’ân’da adı geçen eski bir Arap kavmi.    Hazreti Âdem* (Aleyhisselam) ile başlayan tevhîd mücadelesinin mâhiyeti, Kur’an-ı Kerim’de kıssalar yoluyla insanlara tebliğ edilmiştir. Esasen kıssaların nakledilmesinin sebeblerinden birisi de onlardan ibret alınmasıdır. Meydana gelen olayların sebeblerini iyi tesbit etmek ve aynı hataları tekrarlamamak esastır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de: “Andolsun onların kıssalarını açıklamada selîm akıl sahipleri için […]