Kategori: İLİM

Esad Coşan Hocaefendi: Yeniden bir ilim ve irfan, fikir ve sanat çığırı açalım!

Mahmud Esad Coşan’ın İlim ve Sanat dergisinin ilk sayısındaki makalesini alıntıladık. Size, ilim ve sanatla ilgili, şevkle, özenle hazırladığımız ve beğeneceğinizi umduğumuz, pırıl pırıl, çağdaş bir dergi sunmakla bahtiyarız. Üniversite öğretim üyelerinden, yurt dışında eğitim görmüş elemanlardan, yüksek dereceli idarecilerden, uzman planlamacılardan, olgun şahsiyetlerden müteşekkil, geniş bir ilim ve irfan muhitine; genç, enerjik ve dinamik […]

İhsan Şenocak Hoca İslam ilimlerinin Usûlünü yazdı

Kur’an-ı Kerim, müminleri Dünya’da ve Ahiret’te insanlığın faydasına olacak bütün ilimlerle meşgul olmaya çağırır; Tıp, Kozmoloji, Botanik ve Zooloji gibi ilim dallarıyla uğraşanları da alim kabul eder. Nitekim bu ilimlerden bahseden ayetlerin siyakında, “Muhakkak, kulları içinden ancak alimler, Allah’ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar.[2]” buyrularak, mezkûr ilimlerde mutahassıs olanların da -dereceleri farklı olmakla birlikte- müfessir, muhaddis, […]

Mütevâtir ve Âhâd Hadis ne demektir? ve Hükümleri nelerdir?

(Mütevâtir, Âhâd, Sahîh, Hasen ve Zayıf Hadisler) İslamî ilimlerin oluşum ve gelişimi gözden geçirildiğinde, Hz. Peygamber Efendimiz’in sünnetiyle ilgili çalışmaların başlıca iki alanda temerküz ettiğini söylemek mümkündür. Bunlar sünneti tespit ve muhafaza çalışmaları ile mevcut sünnet birikimini anlama, yorumlama ve hayatın muhtelif alanlarına tatbik çalışmalarıdır. Sünneti tespit ve muhafaza çalışmaları, muhaddislerin öncülüğünde İslam’ın ilk yıllarından […]

İlim Öğrenmekten Seni Alıkoyan Nedir?

   Arkadaşlar, Mevla Teala zenginliği istediğine, ilmi ise isteyene vereceğini vaad etti. Yani ilim istemek ve gayretle elde edilir. Bunun en temiz ve güzel örneklerinden biri de şudur: Gayet meşhur bir söz olan “Kürt olarak akşamladım, Arap olarak sabahladım” sözünün niçin söylendiği ile alâkalı olarak şöyle bir kıssa nakledilir:    Ebû Abdullah el–Müştehir Hazretleri, aslen […]

Medreseler Kaliteyi Yükseltmeli

   Dün rutubetli bodrum katlarında, pencerelerine branda çekilmiş karanlık dairelerde Kur’an ve Arapça ilimlerinin öğrenildiği medreseler bu gün bir cumhurbaşkanının ağzından övülüyorsa ve devasa binalarda, en yeni tekniklere sahip medreseler yapılıyorsa Allah’a ne kadar şükretsek azdır.    Bu noktada medreselerin günümüze kadar gelmesine vesile olan başta Mahmud Efendi hazretlerine, Tillo’daki ilim erbabına ve çok büyük sıkıntılar […]

Kur'an'ı Anlamak İstiyorum / Kur'an'ı nasıl anlarım?

 Kur’an… Allah’ın insanlara kıyamete kadar kendi varlığını hissettireceği yüce ve son mesajı, insanlığın kurtuluşu… Bu ilahi kelamı anlamak, Rabbimizle olan bağlantımızı kuvvetlendirmek, O’nun emrettiği gibi yaşamak istiyoruz.    Bu noktada yapılan telkin ve çağrılar neticesinde Kur’an’ı anlamaya karar verdik. Bunun için önümüzde üç yol var 1- Sadece bir çeviriden ibaret olan MEALini okumak. 2- Ayetin ne için indiğini, ne beyan […]

Kuran-ı Kerimin Tanımı

تعريف القرآن الكريم : هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله علية وسلم المعجز بلفظه ومعناه والمتعبد بتلاوته المنقول الينا بطريق التواتر و المكتوب فى المصاحف من سورة الفاتحة الى سورة الناس    Kur’an, Hazreti Muhammed Mustafa (Sallallahu aleyhi ve sellem)e vahiyle indirilen, tevatürle nakledilen, mushaflarda yazılan, tilavetiyle ibadet edilen, bir suresinin (bile […]

Geçmişten Günümüze Temel ve Önemli Hanefi-Maturidi Kelam Kitapları

Geçmişten Günümüze Temel ve Önemli Hanefi-Maturidi Kelam Kitapları; 1-Kitabut Tevhid-eş Şeyhül İmam Alemül Hüda Ebu Mansur el Maturidi(Matbu’) 2-Cümeli Usulid Din ve Şerhi(Matbu)-eş Şeyhül İmam Ebu Seleme es Semerkandi ve eş Şeyhül İmam Yahya 3-et Temhid fi Beyanit Tevhid(Tez)-eş Şeyhül İmam Ebu Şekur es Salimî 4-Usulud Din(Matbu’)-eş Şeyhül İmam Sadrul İslam Ebul Yüsr el Pezdevi […]

Dünyanın Yaşayan En Zeki İnsanı: Muhammed Said Tantavi

   Dünyanın yaşayan en zeki insanları diye Google’da arama yaparken görüyorsunuz ki, kimi satrançta birinci olmuş, kimi daha 4 yaşındayken problem çözüyormuş vs. vs…    Hepsi de gavur… Acaba Müslümanlardan böyle bir insan çıkmıyor mu? Yüzlerce çıkıyor da kim araştıracak, kim bilecek?    Hem gavurlar yaşlandıkları zaman bunadıkları, beyinle irtibatları kesildiği halde Müslüman alimlerde böyle bir […]

Hadis-i Şerif Türleri – Hadislerin Tasnifi

   Hadis inkarcılarının cahilane bir şekilde “Resulüllahın söylediğini nerden bilelim” gibi yorumlarla kabul etmediği hadis-i şerifler Peygamberimize en yakın zaman diliminde çok titiz bir çalışmayla elekten geçirilmiş, tasnif edilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Hadis başlı başına bir ilim dalıyken cahillerin inkarıyla yok olacak da değildir.  1- Hadis-i mürsel: Sahabe-i kiramın ismi söylenmeyip, Tabiinden birinin doğruca, […]

İlahiyat ve Başlangıçta Ehli Sünnet Meal, Tefsir, Hadis, İlmihal, Fıkıh, Akaid kitap Tavsiyesi

Kitapları kapak resimleriyle video çalışması yaptık… İlahiyat Öğrencilerine ve temel eserlerden ne önerirsiniz diyenlere bir kaç kitap tavsiyesi… AKAİDden İmam Taftazaninin Şerhul Akaid eserini Ömer Nesefi Akaidini okuyabiliriz İLMİHAL olarak BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ FIKIHta ise İbnü’l Emin Muhammed Esad’dan -Fıkıh Usulü El-Hidaye Tercümesi Daha kapsamlı bir eser istiyorsak Delilleriyle Hanefi Fıkhını bizlere sindiren Mebsud eseri […]

İmam-ı Azam’ın, talebesi Yusuf B. Halit Es-Semtî’ye vasiyeti

İmam-ı Azam Ebû Hanîfe’nin yanında ilim tahsilini tamamlayan Yusuf bin Halit es-Semtî [1], memleketi Basra’ya dönmek için hocasından izin ister. İmam Ebu Hanife, insanî ilişkiler, ilim erbabının mertebeleri, nefis terbiyesi, avam-havas her çeşit insanın eğitimi ve onların durumundan haberdar olmak gibi konularda gerekli nasihatlerde bulunmak üzere kendisine biraz beklemesini; bu vesileyle memleketine döndüğünde ilmine tesir […]

Ehl-i Sünnet Akaidi Kasidesi – Emali Şerhi

KASÎDE-İ EMÂLÎ    Ehl-i sünnet îtikâdını nazım olarak anlatan meşhur kaside. Bu kasideyi, Türkistân’da, Fergâna şehrinin müftüsü Siraceddin Ali Ûşî (ö. 1180) yazmıştır. Kaside, altmış yedi beyitten meydana gelmiştir. Asıl ismi Bed’ül-Emâli’dir. Emâlî, lügatte “imlâ” kelimesinin çoğulu olup, o da yazmak mânâsınadır. Kaside ise, edebiyatta nazım şekillerinden biridir.    Sevgili Peygamberimiz, Müslümanların yetmiş üç fırkaya […]

Mufti Taqi Usmanî’nin Hanımı İle Röportaj

Soru: Şeyh Mufti Taqi Usmanî bütün hayatını İslâm’a hizmete adadı. Bunu başarmak için evde kendisine destek verecek birileri olması lâzım. Evde eşinize nasıl yardım ediyorsunuz, kısaca paylaşır mısınız? Mufti Taqi Usmanî’nin Hanımı: Evliliğimizin ilk gününden beri, sevabını Allah Teâlâ’dan umarak, eşim Şeyh Mufti Taqi Usmanî ilmî çalışmalarına tam anlamıyla yoğunlaşsın diye bütün ev işlerini üstlenmeye […]

ÇALIŞILMASI MUHTEMEL YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZ KONULARI

HAZIRLAYAN. ALİ PEKCAN Konya-2011 1. İslam Hukuk Düşüncesinde Hukuk – Ahlak İlişkisi. 2. Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçiş Döneminde İslam Fıkhı. 3. Şeri Hukuktan Laik Hukuka Geçişte Ulemanın Duruşu. 4. Debusi’nin Takvimü’l-Edillesi İle sem‘ani’nin Kavatıul-Edillesi’nin Fıkıh Usulü Açısından Mukayesesi. 5. İmam Taberi’nin Fıkhi Görüşleri Ve Bunlar Işığında Usulünün Tespiti. 6. İbrahim En-Nehai’nin Fıkhi Görüşlerinin Hanefi Ekolüne Etkileri. […]

Osmanlıca Kelimeler ile Cümle çalışmaları – 1

   Bildiğiniz üzere devletin desteği ile okullarda seçmeli ders olarak verilen Osmanlıca’ya bir dönem rağbet oldu. şimdi ne durumda bilmiyoruz. Ancak, bu konuda bir eksiklik var. Tamam, Osmanlıcanın arapça yazılışını harflerden okumayı öğreniyorlar fakat yine bildiğimiz uyduruk kelimeleri okuyorlar, Osmanlıca ifadeleri kullanmıyorlar.    Biz de dedik ki, meraklıların öğrenmesi diğerlerinin de Osmanlıca’nın ne denli derin, […]

Kemal Efendi'den gençlere nasihat

  “Dünya hayatını, elmayı ikiye böldüğümüz gibi ikiye bölecegiz. Ahiret ve helâl olan dünyalık işler.    ALLÂH zor bir şeyi emretmedi bize. Biz malayani şeylerde harcadığımız vakitleri düşünürsek vaktin yeterli olduğunu görürüz. Malayani demek, yaptığın şey ne dünyaya yarıyor ne ahirete yarıyor demektir. Aman çocuklar! Bu hayat bir daha ele geçmeyecek. Kabir var. Bu Gece […]

Başarısız olan taleyebe Hızır Aleyhisselam'ın gelmesi

   Ahmet Tomor Hoca bir rivayeti aktarmıyor, yaşadığı gördüğü ve bizzat kendisinden dinlediği şeyi anlatıyor. Kur’an-ı Kerim’de de anlatılan olayları hatırlatıyor. İlim ehli ümitsiz olmayın, Rabbimiz yardımını mutlaka gönderecektir: Başarısız Olan Talebeye Hızır (Aleyhisselam)’ın… paylaşan: ihvanlarnet

Hadis İlmi ve Hadis Usulü (Muhtasar)

HADİS    Hadis, genel manada Peygamber Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve Sellem) sözlü, fiili ve takriri fiillerini ihtiva eder.    Hadis kelimesi çoğulu ehadis olup tahdis mastarından ‘’haber’’ manasına gelir. Hadis kelimesi İslamiyetle birlikte  ayrı bir anlam kazanıp Hz. Peygamber’in sözleri, fiilleri ve takrirleri kastedilmiştir. Hadis kelimesini Efendimizinde kendi sözleri için de kullanması ayrı bir güzelliktir. […]

Zavendikli Mustafa Efendi ve İslâmî İlimlerde Altyapının Önemi

1 Ocak 1932’de Rize ilinin Güneysu ilçesine bağlı Adacamii köyünde Sofuoğulları ailesinden Kadir Efendi’nin oğlu olarak dünyaya gelen ve küçük yaşlardan itibaren ilim tahsili ve sayısız talebe yetiştirmekle dolu dolu geçirdiği ömrü, akciğer yetmezliğine bağlı hastalığı sebebiyle 19 Ekim 2009’da 78 yaşındayken noktalanan Zavendikli Mustafa Efendi hocamızı, sene-i devriyesi vesilesiyle rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. […]

Maturidi Eserler ve Müellifleri

En Geniş Maturidi Literatürü (Kitaplar ve Alimler/Çeşit ve Tarihi Sıralarına Göre) 1-Kitaplar ve Metinler 1-Kitabut Tevhid ve İspatus Sıfat(eş Şeyhül İmam Alemül Hüda Ebu Mansur el Maturidi) 2-Tevilatul Kuran( eş Şeyhül İmam Alemül Hüda Ebu Mansur el Maturidi 3-Sevadul Azam ala Mezhebil İmamil A’zam(eş Şeyhül İmam El Hakim es Semerkandi) 4-Cümeli Usulid Din(İmam Ebu Seleme […]

Namazdan sonra üç defa estağfirullah demenin fazileti

   Cevat Akşit Hocaefendi’nin okuduğu hadis-i şerifi biz Efendi Hazretlerimize bakarak, yaşayarak öğrendik. Her farz namazın ardından 3 defa bunu yapıyoruz. Önce Cevat Akşit Hocaefendi’den rivayeti dinleyelim sonra size başka bir rivayetle bu zikrin başka bir faziletini aktaralım. Farzı kıldıktan sonra 3 defa estağfirullah demek paylaşan: ihvanlarnet BİZ ŞU RİVAYET İLE AMEL EDİYORUZ    Bera […]

İhvanlar.net ios uygulamaları App Store'da

   Android’den sonra ios uygulamalarıyla da neredeyse bütün telefonlara girme imkanı bulacağız inşaAllah. UYGULMALARIMIZ İhvanlar.net uygulaması indirmek için tıklayın Mahmud Efendi Hazretleri hayatı uygulaması İSLAM İNANCI – İTİKAT RİSALESİ EMSİLE KİTABI DUALARIMIZ PROGRAMI İMAM-I AZAM 5 ESERİ YUNUS EMRE ŞİİRLERİ MESNEVİ’DEN HİKAYELER OSMANLI’DAN NÜKTELER EBU HANİFE (İMAM-I AZAM) 5 ESERİ   DEVAMI GELİYOR İNŞAALLAH…    Apple […]

Emsile-i Muttaride Çekimleri – Arapça Türkçe manası

“Mâzi Fiil”in Ma’lûmunun Çekimine Örnekler : Cemi’ (= Çoğul) Tesniye (= ikili) Müfred (=tekil) نَصَرُوا Fiil-i mâzi, binası ma’lûm, cemi’, müzekker, gâib. Manası: Cemi’ gâib erkek geçmiş zamanda yardım ettiler. نَصَرَا Fiil-i mâzi, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek geçmiş zamanda yardım ettiler. نَصَرَ Fiil-i mâzi, binası ma’lûm, müfred, müzekker, gâib. Manası: […]

Medresede talebeler

   Medreselerle alakalı bu yazımızda müstakbel hocalarımız olan talebelerden bahsetmek istiyoruz. Şunu da yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için  belirtmek isteriz ki, aşağıda yazacağımız hususlardan bir çoğu medreselerde düzelmiştir ve güzel gelişmeler olmuştur. Hatta bir çok medreselerde hiç biri yoktur. Lakin yine de dikkat edilmesi gerekir.    Daha önce de dediğimiz gibi hocalar ehil olursa talebelerde […]

Talebeyi ilimden ve dinden soğutan hocalar ve medrese

   Medreselerle alakalı bu yazımızda hoca talebe ilişkilerine yer vermek istiyoruz. PEDAGOJİK EĞİTİM ŞART    Aşağıda yazılacak bütün hususların sebebi aslında bir hocanın yani eğitimci olacak kişinin “çocuk-insan eğitimi” hakkında bilgisiz olmasından kaynaklanmasıdır. Şuan kreşlerden tutun da liseye kadar bütün alanlarda görev yapacak öğretmen adaylarına öğretmenlik dersleri verilmekte, eğitici olmak için bu dersler şart koşulmaktadır. […]

Yeni hoca olan talebe okutmak için yeterli mi?

   Medreseler… Kimimizin ömrünü verdiği, kiminin ömrünü aldığı kutlu mekanlar. Peygamberimiz zamanında Suffe adıyla temeli atılan ve günümüze kadar İslam’ın bozulmadan nesilden nesile aktarılmasını sağlayan, değişen dünyada maddeleşen insanlığa ve zamana meydan okuyan hoca fabrikaları.    Osmanlı ile kurumsallaşan, İslam’ı Türkiye’den silmek isteyenlerin aşama aşama yıktığı medreseleri Mahmud Efendi Hazretlerinin tekrar ihya ettiği tartışma götürmeyen […]

Talebelere küçük bir tavsiye

   Bir talebenin nasiplisi ilk okuyacağı hocanın ehil birisi olmasıdır. İlk okuduğu hoca ehil değilse, okuduğu ortam düzgün değil ise talebenin hayatı kararıyor. Çünkü eğitim için elverişli olmayan bir hoca ve ortamda en nice kabiliyetler köreliyor.    Ehil bir hocaefendinin eline düşülmüş ise sabretmek en güzeli. Talebenini bir hocanın ders halkasında sonuna kadar sabır ve […]

Eğitimci Hocaların dikkat etmesi gerekenler

Eğitimci olmak için hissiyat ve duyguların güçlü olması lâzımdır. Çünkü talebeyle irtibat kurarken, onların duygularını anlamalı, değerlendirmeli ve ona göre muâmele etmelidir. Bu, bir doktorun tedâviden önce teşhise, yani hastalığın sebebini kavramaya mecbur olması gibi bir keyfiyettir. EĞİTİMCİ SABIRLI OLMALI Unutmamak gerekir ki, ancak problemi çözülen insan kazanılabilir. Yine unutulmamalıdır ki, ha­yırlı bir neticeye varabilmek […]